ktu.edu Virtualusis KTU turas
ieškoti

Projektas “Akademinių pasiekimų netolygumai į asmenį ir į kintamąjį orientuotu požiūriu: Mokymosi analitikos įrankio NO-GAP prototipas”

Daugumos šalių švietimo dienotvarkėse vienas svarbiausių uždavinių yra mažinti akademinių pasiekimų skirtumus, susijusius su aplinkybėmis, nepriklausančiomis nuo pačių mokinių, pavyzdžiui, jų nevienodos socialinės-ekonominės-kultūrinės (SEK) padėties. Kol kas nė viena šalis nėra visiškai pašalinusi su SEK padėtimi susijusios nelygybės švietimo srityje (OECD, 2018). Mokiniai iš palankios SEK aplinkos savo mokymosi rezultatais ženkliai lenkia mokinius iš nepalankios SEK aplinkos, ir šis atotrūkis daugelyje šalių nuolat auga (Chmielevski, 2019). Lietuvos mokinių pasiekimų atotrūkį, susijusį su SEK aplinka, rodo ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų, ir nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų, ir valstybinių brandos egzaminų rezultatai (pvz., Zabulionis, 2020; ŠMSM, 2020). Nors Lietuva siekia sistemiškai keisti ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti, vis dar nenumatyti duomenų analizės sprendimai, įgalinantys sistemingą, tęstinę pasiekimų atotrūkio stebėseną, analizę ir situacijos modeliavimą.

Atsižvelgiant į tai, šio projekto tikslas – remiantis nacionalinių akademinių pasiekimų tyrimų duomenimis išanalizuoti Lietuvos mokinių akademinių pasiekimų netolygumus, jų veiksnius ir sukurti mokymosi analitikos įrankio NO-GAP prototipą, skirtą padėti analizuoti mokinių akademinių pasiekimų netolygumus šalies, regiono ar mokyklos lygmeniu. Tarp projekto metu kuriamų rezultatų yra mokslo straipsniai ir tezės, moksliniai pranešimai tarptautinėse konferencijose, mokslo populiarinimo straipsniai, o taip pat mokymosi analitikos įrankio prototipas. Šis prototipas pademonstruos galimybes stebėti akademinių pasiekimų netolygumus ir jų veiksnius šalies, regiono ar mokyklos lygmeniu.

Projekto trukmė: 2020 m. liepa – 2023 m. rugpjūtis.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami” (projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0059) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

El. paštas kontaktams: nogap@ktu.lt